ثبت نظر سنجی از مشتریان اصفهان سل

میزان رضایت شما از روند ارائه خدمات و سرعت آن چقدر است ؟
میزان رضایت شما از نحوه برخورد کاکنان و همکاران چقدر بود ؟
میزان رضایت شما از هزینه و تخمین مدت زمان ارائه خدمات چقدر بود ؟
میزان رضایت شما از کیفیت خدمات ارائه شده چقدر بود ؟